Kategoriler

Vergi Planlamasını İfşa Yükümlülüğünün Hukuki Sınırı: Mükellef Hakları

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

295,00 236,00
150,00 120,00
195,00 156,00

Toplam

Yazar : Taylan Karslı
Basım Tarihi : Ağustos 2021
Sayfa Sayısı : 164
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-934-6
ISBN (Online) : 978-605-315-935-3
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Çok uluslu şirketlerin neden oldukları vergi kayıpları, 2008 krizi sonrasında OECD ve AB’nin matrah kaybı ve kar aktarımına ilişkin çalışmalarıyla önlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmaların bir boyutunu, 2018/822 Sayılı AB Direktifi oluşturmaktadır. Direktifle vergi danışmanlarına, vergi mükelleflerinin uluslararası sınır ötesi vergi planlama tasarımlarına ilişkin bilgileri vergi idareleriyle paylaşma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kitapta, Direktifin kanunilik ilkesi bağlamında, açıklık, öngörülebilirlik ve hukuki eşitlik prensiplerine aykırılık oluşturabilecek boşluklar taşıdığı ortaya koyularak, idareye keyfi uygulamalarda bulunma ve hukuki eşitlik ilkesine aykırı davranma olanağı sunulmasının iki boyutu tartışılmıştır. Bunlardan ilki, söz konusu durumun mülkiyet hakkının, özel hayatın gizliliğine saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlaline neden olabilecek hukuki ihtilaflar yaratma olasılığıdır. İkincisi ise, söz konusu Direktifin çok uluslu şirketlerin agresif vergi planlamalarıyla mücadelede ne derece etkin olacağıdır. Bu iki sonuç bağlamında, gerek mükellef haklarının etkin şekilde kullanımı gerekse de çok uluslu şirketlerin agresif vergi planlamaları nedeniyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi açısından hukukun etkin bir şekilde işleyebilmesinin tartışmaya açılması hedeflenmiştir.


İÇİNDEKİLER


KİTAP HAKKINDA III

ABOUT THE BOOK III

ÖZET V

ABSTRACT VII

TABLO LİSTESİ XI

KISALTMALAR XIII

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMLAR VE 2018/822 SAYILI DİREKTİF

1.1. Uluslararası Agresif Vergi Planlaması Sorununun Arka Planı 3

1.2. Vergiden Kaçınma ve Vergi Planlaması 9

1.3. Agresif Vergi Planlaması 18

1.4. Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri 23

1.5. Mükellef Hakları 29

1.6. 2018/822 Sayılı Direktif 31

1.6.1. Direktifin Hukuki Niteliği31

1.6.2. Direktifin Düzenledikleri 34

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ PLANLAMASINI İFŞA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN

MÜLKİYET HAKKI SINIRI

2.1. Vergide Yasallık İlkesinin Sınırı Olarak Mülkiyet Hakkının Kötüye Kullanılması 44

2.2. Vergi Planlamasını İfşa Yükümlülüğünün Mülkiyet Hakkı ile Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Açısından Sınırı 50

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ PLANLAMASINI İFŞA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE SAYGI

HAKKI SINIRI

3.1. Özel Hayatın Gizliliğine Müdahale Meşru Amaç Taşımalıdır 64

3.1.1. Vergi Cennetlerinin Olumlu ve Olumsuz Olduğu Yönündeki Görüşler 69

3.1.2. Vergi Cennetleri Nedeniyle Uğranılan Vergi Kaybının Gelişmiş Ülkeler ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerindeki Etkisi 75

3.1.3. Vergi Cennetleri Sorununa Yönelik Çözümler: Müeyyide Eksikliği ve Sürdürülebilirlik Sorunu 88

3.2. Özel Hayatın Gizliliğine Müdahale Demokratik Bir Toplumda Gerekli Olmalıdır 96

3.3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Bakımından Bilgi Değişimi100

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ PLANLAMASINI İFŞA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN

ADİL YARGILANMA HAKKI SINIRI

4.1. Susma Hakkı 110

4.2. Masumiyet Karinesi 116

SONUÇ 119

KAYNAKÇA135