Kategoriler

Yayım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

345,00 276,00
175,00 140,00
225,00 180,00

Toplam

Yazar : Azra Arkan Serim
Basım Tarihi : Şubat 2017
Sayfa Sayısı : 173
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-154-8
ISBN (Online) : 978-605-315-635-2
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe
    Bu eserde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yapılan değişiklik ve yenilikler göz önüne alınarak, İsviçre-Alman Hukukları ile mukayeseli şekilde; yayım sözleşmesi tanımlanarak, sözleşmenin konusunu hangi eserlerin oluşturabileceği,  eserlerin hangi teknik ile umuma arz edilmesi durumunda bu sözleşme hükümlerinin uygulama alanı bulabileceği tespit edilip, sözleşmenin tarafları ve şekli incelenmiştir.  Yayım sözleşmesinin hukuki niteliği belirlenerek, sözleşme benzerleri ile karşılaştırılmış, yayım sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri teker teker ele alınarak incelenmiştir. 


İÇİNDEKİLER
KISALTMA CETVELİ V
İÇİNDEKİLER VII
GİRİŞ XI
§ 1 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 1
§ 2 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 3
I-BİR FİKİR VE SANAT ESERİ BULUNMALIDIR 3
II-ESER TAMAMLANMIŞ OLMALIDIR 8
III-ESER ÇOĞALTMA VE YAYMAYA ELVERİŞLİ NİTELİKTE OLMALIDIR 11
IV-ESER OLARAK KORUNMAYAN FİKRİ ÜRÜNLER İLE KORUMA SÜRELERİ DOLMUŞ 
     ESERLERİN YAYIM SÖZLEŞMESİNE KONU OLUP OLAMAYACAĞI 17
§ 3 TERMİNOLOJİ 21
§ 4 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 23
I- YAYIMLATAN 23
II- YAYIMCI 26
§ 5 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 29
§ 6 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ 33
I- İŞ GÖRME SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ 33
II- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN RIZAİ NİTELİĞİ 33
III- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN SİNALLAGMATİK (İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN)    
       SÖZLEŞME NİTELİĞİ 33
IV- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ÇİFT KARAKTERLİ İŞLEM NİTELİĞİ 34
V- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ŞAHSA BAĞLI NİTELİĞİ VE GÜVEN İLİŞKİSİNE  
      DAYANMASI 35
VI-YAYIM SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ EDİMLİ SÖZLEŞME NİTELİĞİ 36
§ 7 YAYIM SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI 37
I- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN MALİ HAKKIN DEVRİ SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 37
II- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN MALİ HAKKIN DEVRİ TAAHHÜDÜNDEN AYRILMASI 38
III- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN RUHSAT (LİSANS) SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 39
IV- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ESER SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 40
V- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 42
VI- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 42
VII- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 43
VIII- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN SİPARİŞ ÜZERİNE YAYIM SÖZLEŞMESİNDEN  
          AYRILMASI 44
IX- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN OPSİYON SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 46
X- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN KOMİSYON YOLU İLE YAYIM SÖZLEŞMESİNDEN  
      AYRILMASI 47
XI- YAYIM SÖZLEŞMESİNİN EDİTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNDEN AYRILMASI 47
XII- YAYIM SÖZLEŞMESİ VE SÜRELİ YAYIMLARDA VEYA TOPLAMA ESERLERDE YER  
         ALAN ESERLERE İLİŞKİN YAYIM SÖZLEŞMESİ 48
§ 8 YAYIMLATANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 49
I- ESERİN TESLİMİ 49
1) TESLİM EDİLECEK ESERİN NİTELİĞİ 49
a) Eser çoğaltılmaya müsait durumda olmalıdır 50
b) Eser tamamlanmış olmalıdır 51
2) TESLİM BORCUNUN MUACCELİYETİ 53
3) TESLİM BORCUNUN İFA YERİ 54
4) ESERİN İÇERİK OLARAK AYIPLI OLMASI 55
5) TESLİM EDİLEN ESERİN MÜLKİYETİ 57
II- TESLİM EDİLEN ESERİN BEKLENMEDİK HAL NEDENİYLE YOK OLMASI 
      DURUMUNDA BAZI HALLERDE YENİDEN TESLİMİ 57
III- YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE YAYIMCIYA GEÇEN HAKLARI TEKEFFÜL 61
1) GENEL OLARAK ESER VE ESER SAHİBİ 62
a) İlim ve Edebiyat Eserleri 62
b) Musiki Eserleri 63
c) Güzel Sanat Eserleri 63
d) Sinema Eserleri 64
e) İşlenme ve Derleme Eserler 64
2) YAYIM SÖZLEŞMESİNE KONU OLABİLECEK ESERLER 65
3)  ESER SAHİBİNİN ESERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI 65
a) Eser Sahibinin Manevi Hakları 65
aa) Eseri Umuma Arz Hakkı 66
ab) Eserin Sahibi Olarak Tanıtılma Hakkı 66
ac) Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetmek Hakkı 66
ad) Eser Sahibinin Eserin Aslına Ulaşma Hakkı 67
b) Eser Sahibinin Mali Hakları 67
ba) İşleme Hakkı 67
bb)  Çoğaltma Hakkı 68
bc) Yayma Hakkı 68
bd) Temsil Hakkı 69
be) Umuma (Kamuya) İletim Hakkı 69
bf) Pay Takip Hakkı 69
4) YAYIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YAYIMCIYA GEÇEN HAKLAR 70
5) YAYIMCININ SAHİP OLDUĞU FİKRİ HAKLARI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ 73
6) DEVİR OLAN HAKLARIN HANGİ SÜRE İLE DEVİR EDİLMİŞ SAYILACAĞI 73
7) GENEL OLARAK YAYIMCIYA DEVİR OLAN HAKLARI TEKEFFÜL BORCU VE  
     UYGULANACAK HÜKÜMLER 73
8) TEKEFFÜL BORCUNUN KAPSAMI 76
a) Yayımlatanın Yayım Haklarının Mevcut Olmaması veya Bu Haklar Üzerinde 
    Tasarruf Yetkisine Sahip Olmaması Nedeniyle Tekeffül Borcu 77
b) Yayımlatanın Fikri Ürünün Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde  
     Korunan Bir Eser Olmaması Durumunda Tekeffül Borcu 78
9) TEKEFFÜL BORCUNUN DOĞUMU 79
10) TEKEFFÜL BORCUNUN KAPSAMI 80
IV-YAYIMLATANIN YAYIMCININ ALEYHİNE TASARRUFTA BULUNAMAMASI 82
1) YAYIMLATANIN YAYIMCININ ALEYHİNE TASARRUFTA BULUNMAMA  
     BORCUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ 82
2) YAYIMLATANIN YAYIMCININ ALEYHİNE TASARRUFTA BULUNMAMA  
     BORCUNUN KAPSAMI 84
3) KAÇINMA BORCUNUN SÜRESİ 88
4) YAYIMLATANIN YAYIMCININ ALEYHİNE TASARRUFTA BULUNMAMA  
     BORCUNUN İSTİSNALARI 90
a) Süreli Yayınlarda Yer Alan Kısa Yazılar 90
b) Dergilerde Yer Alan Uzun Yazılar 93
c)  Derleme (Toplama) Eserlerde Yer Alan Yazılar 93
§ 9 YAYIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 95
I-ESERİ ÇOĞALTMA VE YAYMA 95
1) ÇOĞALTMA VE YAYMANIN TANIMI 96
2) ÇOĞALTMA VE YAYMA BORCUNUN İFA ZAMANI 99
3) YAYIMCININ ŞAHSEN İFA BORCU VE İSTİSNALARI 101
4) BASIM SAYISI VE BASKI ADEDİNİN BELİRLENMESİ 102
5) ÇOĞALTMANIN AYNEN YAPILMASI KURALI VE İSTİSNALARI 108
6) BİR ARADA VEYA AYRI AYRI BASIM 112
7) ÇOĞALTILMIŞ ESER NÜSHALARINDA ESER SAHİBİNİN ADINA YER VERİLMESİ  
     YÜKÜMLÜLÜĞÜ 112
8) ÇOĞALTMANIN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI 113
9) ÇOĞALTMA VE DAĞITIM (YAYMA)  GİDERLERİNE KATLANMA 113
10) ESERİN TANITILMASI VE SÜRÜMÜNÜN TEMİN EDİLMESİ 114
11) ÇOĞALTILMIŞ NÜSHALARIN SATIŞ BEDELİNİN BELİRLENMESİ 115
II- TEK BASIM VEYA SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILMIŞ İSE YENİ BASIM YAPMA 117
III- ESERİN ASIL NÜSHASINI İADE ETME 119
IV-KAZA SONUCU YOK OLAN NÜSHALARI AŞIRI MASRAF GEREKTİRMEMESİ  
      DURUMUNDA YENİDEN BASMA 120
V- YAYIMLATANA BEDAVA VE İNDİRİMLİ ESER NÜSHASI VERME 124
VI- DÜZELTME, İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEŞTİRME YAPILMASINA İMKAN TANIMA  
        VE PROVA BASKI SUNMA 126
1) TBK. M. 493’ÜN UYGULAMA ALANI 126
2) DÜZELTME, İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEŞTİRME YAPABİLECEKLER 127
a) Eser Sahibi 127
b) Eser Sahibinin Halefleri - Eser Sahibi Olmayan Yayımlatan 128
c) Yayımcının Yayımlatandan Eserde Değişiklik, Düzeltme veya  
    Güncelleştirme Yapmasını Talep Edip Edemeyeceği veya Eserde  
    Değişiklik, Düzeltme veya Güncelleştirme Yaptırıp Yaptıramayacağı Sorunu 132
3) DÜZELTME, İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEŞTİRMENİN İÇERİĞİ VE KULLANILMA  
     ZAMANI 134
4) DÜZELTME, İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEŞTİRMENİN ŞARTLARI 136
5) YAYIMLATANIN SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMEYEN DÜZELTME,  
     İYİLEŞTİRME VE GÜNCELLEŞTİRMENİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ  
     ÖDEMESİ ŞARTI 137
VII- BASKIDAN ÖNCEKİ DÜZELTMELERİ (TASHİH) YAPMA 138
VIII- TELİF BEDELİ ÖDEME 138
1) YAYIM SÖZLEŞMESİNDE TELİF BEDELİNİN BELİRLENMESİ 140
a) Taraflar Arasındaki Sözleşmede Telif Bedelinin Belirlenmesi Halinde 141
aa) Telif Bedelinin Götürü Olarak Tespiti 142
bb) Telif Bedelinin Nisbi Olarak Tespiti 142
b) Taraflar Arasındaki Sözleşmede Telif Bedelinin Belirlenmemiş Olması  
     Halinde 144
c) Taraflar Arasındaki Sözleşmede Telif Bedelinin Ödenmeyeceğinin  
     Kararlaştırılması Durumunda 145
2) SONRAKİ BASIMLAR BAKIMINDAN TELİF BEDELİNİN BELİRLENMESİ 145
3) ESERİN YAYIMCIYA TESLİMİNDEN SONRA BEKLENİLMEYEN HAL NEDENİYLE  
    ESERİN YOK OLMASI HALİNDE TELİF BEDELİNİN ÖDENMESİ 146
4) TELİF BEDELİNİN MUACCEL HALE GELMESİ 147
5) TELİF BEDELİNİN ÖDEME YERİ 149
SONUÇ 151
BİBLİYOGRAFYA 157