Kategoriler

Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

375,00 300,00
190,00 152,00
245,00 196,00

Toplam

Yazar : Uğur Tural
Basım Tarihi : Ağustos 2019
Sayfa Sayısı : 195
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-731-1
ISBN (Online) : 978-605-315-732-8
Boyut : 16*23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada, “Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Mahiyeti”, “Ceza Muhakemesi Kanunu Anlamında Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Koşulları, Karar Verme Usulü ve Denetim Yolu” konuları ele alınmıştır.


İÇİNDEKİLER

ÖZ III
ABSTRACT V
KISALTMALAR XI
ÖZGEÇMİŞ XIII

BÖLÜM 1
SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA
DAİR KARARIN MAHİYETİ
1.1. Hukuki Tanımı – Madde Gerekçesi 1
1.2. Niteliği 8
1.3. İnsan Onuruyla İlişkisi 14
1.4. Adil Yargılanma Hakkıyla İlişkisi 15
1.4.1. Lekelenmeme Hakkı ve Masumiyet Karinesi 23
1.4.2. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 40
1.5. Dava İkamesi-Dava Açmada Muhtariyet-Faydacılık 50
1.6. Kararın Adli Sisteme Katkıları 53
1.7. Kararın Benzer Kurumlarla İlişkisi 56
1.7.1. İdari Soruşturma 58
1.7.2. Uzlaşma 64
1.7.3. Erteleme 66
1.7.4. Önödeme 69
1.7.5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 71
1.7.6. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 73

BÖLÜM 2
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ANLAMINDA SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN KOŞULLARI, KARAR VERME USULÜ VE DENETİM YOLU
2.1. İhbar veya Şikâyetin Varlığı 79
2.1.1. İhbarın Koşulları 83
2.1.2. Şikâyetin Koşulları 86
2.1.3. İhbar ve Şikâyet Edilen Kişiye Dair Bir Sıfat Önerisi 88
2.1.4. Eşik Teorisi ve Basamak Teorisi 90
2.2. Araştırmaya Gerek Olmadan Anlaşılma 93
2.2.1. Önalan Araştırmaları 95
2.2.2. Şüphe Kavramı ve Dereceleri 98
   2.2.2.1. Şüphe Dereceleri 103
   2.2.2.2. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı Açısından
             Şüphenin Değerlendirilmesi 108
2.3. Soyut ve Genel Nitelikte Olma 109
2.3.1. Soyut Olma 110
2.3.2. Genel Nitelikte Olma 112
2.3.3. İki Şartın Birlikte Gerçekleşmesi 112
2.4. Kararın Verileceği Aşama 116
2.5.  Kurum Olarak Savcılık 120
2.6. Savcının Ceza Soruşturmasında Yetki ve Görevleri 127
2.7. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Denetim
       Yolu 139
2.7.1. İtiraz Hakkı Olanlar 139
   2.7.1.1. İhbar Eden 141
   2.7.1.2. Şikâyet Eden 143
2.7.2. İtiraz Usulü 145
2.7.3. İtirazın Değerlendirmesi 149
   2.7.3.1. İtirazın Kabulü 149
   2.7.3.2. İtirazın Reddi 152
2.8. İhbar ve Şikâyetlerin Sisteme Kaydedilmesi Sorunu 154

SONUÇ 157
KAYNAKÇA 163