Kategoriler

Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları (Uygulama - Örneklerle)

Kurumsal satışlar için satış temsilcilerimizle irtibata geçiniz.

1.320,00 1.056,00
660,00 528,00
860,00 688,00

Toplam

Yazar : Hakim Filiz Berberoğlu Yenipınar
Basım Tarihi : Kasım 2017
Sayfa Sayısı : 745
Kağıt Türü : 1. Hamur
Kapak Türü : Karton
Basım Yeri : İstanbul
ISBN : 978-605-315-192-0
ISBN (Online) : 978-605-315-473-0
Boyut : 16x23
Dili : Türkçe

Bu çalışmada uygulamadaki Sosyal Güvenlik Hukuku davaları konularına göre tasniflenerek incelenmiştir. Birinci bölümde Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin Genel Bilgiler, ikinci bölümde Hizmet Tesbiti Davaları, üçüncü bölümde İş Kazası ve Tazminat Davaları, dördüncü bölümde Rücuen Tazminat - Prim Borcu ve İptal - Diğer Davalar ele alınmıştır. Her bölümde, konularına göre tasniflenmiş çok sayıda örnek dilekçe ve yazışmalar,örnek bilirkişi raporları ve Yargıtay İçtihatları yer almaktadır.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR VII
DİLEKÇELER DİZİNİ xııı
BİLİRKİŞİ RAPORLARI DİZİNİ XVII
ÖZET 1
GİRİŞ 3

BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
GENEL BİLGİLER
I. Sosyal Güvenlik Hukukunda Görev 7
a. Yasal İnceleme 7
b. Hizmet Akti ve Sigortalı Sayılma 8
aa. Genel İnceleme 8
bb. İş sözleşmesini belirleyen ölçüt hukuki-kişisel bağımlılıktır. 9
cc. Hukuk Muhakemeleri Kanununda “usuli kazanılmış hak” 10
II. Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Yetki 11
a. Genel İnceleme 11
b. Yasal Mevzuat 12
c. İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgilidir. 15
III. Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Zamanaşımı 16
A. Zamanaşımı süresinin uygulanmasına ilişkin mevzuat 16
a. Hizmet tesbiti davalarında zamanaşımı 17
b. Prim borçlarında zamanaşımı 18
c. İş kazalarında zamanaşımı 21
IV. Sosyal Güvenlik Hukukunda Yasayolu 22
A. Genel inceleme 22
V. Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Tanım ve Kavramlar 24
a. İşçi 24
aa. İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur. 24
bb. İş Hukukunda istisnai ve sınırlayıcı hükümlerin dar yorumlanması esastır. 24
b. İşveren -İşveren Vekili 25
aa. Asıl -Alt İşveren İlişkisi- Muvazaa 26
bb. Muvazaalı bir hukuki muamele ile üçüncü kişinin ızrar edilmesi ona 
karşı bir haksız eylem niteliğindedir. 26
c. İşyeri 26
d. İstisna Akti (Eser Sözleşmesi) 27
e. Çırak ve Stajyerler 28
VI.  Sosyal Güvenlik Hukuku Davalarında Araştırma ve İnceleme sasları 28
a. Maddi Tazminat 28
b. Tazminat Şartları 29
aa. Zarar 29
bb. Hukuka Aykırılık 29
cc. Hukuka Uygunluk Sebepleri 29
dd. Kusur 30
ee. Nedensellik Bağı (İlliyet Bağı) 30
c. Manevi Tazminat 31
aa. Yasal şartlar 31
bb. Hakkaniyet 32
cc. Kişilik hakları da hukuka aykırı olarak haksızlığa uğrayan kimse  
manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. 32
VII. Bilirkişi İncelemesi 32
VIII. Dava Türleri 34
a. Hizmet tespiti davaları 34
aa. Genel inceleme 34
bb. Re’sen araştırma 34
b. İş Kazası – Rücuen Tazminat Davaları 35
aa. Genel inceleme 35
bb. İşverenin sorumluluğunun tespiti 35
cc. Zararlandırıcı olay kavramı 35
c. Prim Cezaları Davaları 36
aa. Genel inceleme 36

İKİNCİ BÖLÜM
HİZMET TESBİTİ DAVALARI
I . ÖRNEK DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR 39
II.   ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  (KONULARINA GÖRE   TASNİFLENMİŞ) 81
III. YÜKSEK MAHKEME KARARLARI (KONULARA GÖRE  
TASNİFLENMİŞ ÖZETLER) 148
A. GÖREVLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 148
B. YETKİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 163
C . ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 179
D. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 185

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KAZASI VE TAZMİNAT DAVALARI
I. ÖRNEK DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR 239
II.  ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 281
III.  YÜKSEK MAHKEME KARARLARI (KONULARA GÖRE  
TASNİFLENMİŞ ÖZETLER) 342
A. GÖREVLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 342
B. YETKİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 346
C. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 350
D. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 375

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
RÜCUEN TAZMİNAT - PRİM BORCU VE İPTAL - DİĞER DAVALAR
(İŞ MAHKEMELERİNDE İNCELEME)
I.ÖRNEK DİLEKÇE VE YAZIŞMALAR 499
II.ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI 516
III.YÜKSEK MAHKEME KARARLARI (KONULARA GÖRE  
TASNİFLENMİŞ ÖZETLER) 664
A. GÖREVLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 664
B. YETKİYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 674
C. ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 675
D. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 684
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 711
YARARLANILAN KAYNAKLAR 723